Algemene Voorwaarden Superfoodsonline

Algemene voorwaarde van Superfoodsonline B.V gevestigd en kantoorhoudende te Protonstraat 9a, 9743 AL, Groningen, Nederland, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen onder nummer 66496764

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Superfoodsonline B.V en op alle met Superfoodsonline B.V aangegane overeenkomsten

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Superfoodsonline B.V is ingestemd.

1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Superfoodsonline B.V in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Superfoodsonline B.V behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Superfoodsonline B.V en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite

1.8 Superfoodsonline B.V is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

1.9 Superfoodsonline B.V levert uitsluitend aan Kopers die ouder zijn dan 16 jaar. Bij het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, en bij het plaatsen van een bestelling en het verrichten van een betaling, wordt bevestigd dat men ouder is dan 16 jaar

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Superfoodsonline B.V is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

  •  de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

  •  de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Superfoodsonline B.V via elektronische weg is verzonden en door Superfoodsonline B.V is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.5 Koper en Superfoodsonline B.V komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Superfoodsonline B.V zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Superfoodsonline B.V garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Superfoodsonline B.V in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Superfoodsonline B.V worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • iDEAL 

  • Creditcard (Visa en Mastercard) 

  • Paypal 

  • Afterpay 

  • Bancontact / Mister Cash

Superfoodsonline B.V kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite pagina betaalmethoden.4.2 In het geval door Superfoodsonline B.V een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Superfoodsonline B.V is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Superfoodsonline B.V, als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Superfoodsonline B.V bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Superfoodsonline B.V ernaar om na betaling van de bestelling binnen 1 tot 2 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Superfoodsonline B.V kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5.4 Indien de koper niet aangeeft dat de te leveren producten niet bij buren geleverd mogen worden, stemt de koper er mee in dat dit gedaan mag worden wanneer de koper niet thuis blijkt te zijn. Zodra de te leveren producten zonder duidelijke weigering van buren levering geleverd zijn bij de buren gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Indien de koper heeft afgezien van een buren levering blijft het risico bij Superfoodsonline B.V

6. Retourneren en Recht van ontbinding

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Als de consument-Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Superfoodsonline B.V. Binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de melding van herroeping, zendt de consument-Koper het product terug aan Superfoodsonline B.V. De producten kunnen worden geretourneerd aan Superfoodsonline B.V  Afdeling Retouren, Antwoordnummer 97490, 9749 ZX, Matsloot. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van Superfoodsonline B.V. Kosten voor retourzendingen in geval van herroeping zijn 0 euro.

6.2 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Superfoodsonline B.V zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop de consument-Koper de herroeping meldt. Superfoodsonline B.V mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Superfoodsonline B.V is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Superfoodsonline B.V geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

8.2 Superfoodsonline B.V is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Superfoodsonline B.V. Superfoodsonline B.V is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

8.3 Indien Superfoodsonline B.V, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Superfoodsonline B.V verzekering hieromtrent wordt vergoed, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Superfoodsonline B.V aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Superfoodsonline B.V behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Superfoodsonline B.V te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Superfoodsonline B.V mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Superfoodsonline B.V op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Superfoodsonline B.V is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.8 Voor alle producten die een consument bij Superfoodsonline B.V koopt, geldt dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Superfoodsonline B.V niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Superfoodsonline B.V, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken , of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Superfoodsonline B.V, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens

11.1 Superfoodsonline B.V zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

11.2 Superfoodsonline B.V neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11.3 Superfoodsonline B.V verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3  In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

13. Diversen

13.1 Superfoodsonline B.V gevestigd en kantoorhoudende te Protonstraat 9a, 9743 AL, Groningen, Nederland, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen onder nummer 66496764. Het BTW-identificatienummer is NL856580053B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Superfoodsonline B.V Protonstraat 9a, 9743 AL, Groningen, Nederland of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.2 Klantenservice (050-211 29 64) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09:30 uur tot 17.00 uur. Zij zijn ook te bereiken via E-mail

13.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klantenservice. Superfoodsonline B.V doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

13.4 De website en alle gerelateerde onderdelen daarvan zijn eigendom van Superfoodsonline B.V  Het is niet toegestaan om informatie van de site te kopiëren en te gebruiken voor zowel persoonlijke en/of commerciële doeleinden. De Purason

13.5 De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Klantvragen en productbeschrijvingen

14.1 Wij hebben alle vertrouwen in onze producten en proberen de producten zo goed mogelijk te beschrijven en de klantvragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Echter wij zijn geen artsen, daarom doet superfoodsonline.nl geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziekte preventie. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen en kan niet worden opgevat als medisch advies. Raadpleeg daarom altijd een medisch gekwalificeerde arts met kennis van natuurlijke supplementen voor je begint met supplementen/natuurvoeding.

15. Afterpay voorwaarden

15.1 Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

AfterPay voor Nederlandse consumenten:

https://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

AfterPay voor Belgische consumenten:

https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden

AfterPay voor Nederlandse bedrijven:

https://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

payment-methods

Gratis retourneren | Privacy & Cookies | Algemene voorwaarden | Disclaimer

payment-methods

facebook
instagram
pinterest

©2012 - 2024 Superfoodsonline